This website uses cookies to provide you with an optimal browsing experience. Some cookies are strictly necessary for the operation of this website and cannot be rejected, while others are used for analytical/functional/targeting purposes and can be rejected. For more information, please consult our Cookie Policy. You can manage/change your cookie preferences at any time. If you do not manage your preferences, only the cookies which are strictly necessary will be accepted.
Overzicht

Powering Belgium

Naar een koolstofneutrale en
competitieve toekomst

De transitie naar een koolstofneutrale energietoekomst is een van de meest ambitieuze en boeiende uitdagingen van onze generatie. Door de versnelling van de opwarming van de aarde en de economische afhankelijkheid van fossiele brandstoffen hebben we dringend actie nodig. Dit is in het belang van toekomstige generaties.
Onze maatschappij elektrificeert steeds sneller via onze mobiliteit, verwarming en industrie.
Hierdoor wordt verwacht dat in de komende tien jaar het verbruik van elektriciteit met ongeveer 50% zal toenemen in België.
Vraag naar elektriciteit (TWh)
Vraag naar elektriciteit (TWh)
Tegelijk evolueren we naar een koolstofneutrale elektriciteitsproductie. Om het verwachte elektriciteitsverbruik te dekken, moet de productiecapaciteit voor hernieuwbare elektriciteit meer dan verdubbelen. Dat brengt aanzienlijke uitdagingen mee voor België.
Vraag naar elektriciteit (TWh)
2010-2023
verwachting 2024-2035

Hoe maken we ons klaar
voor die uitdagingen?

De vier belangrijkste agendapunten voor de volgende legislatuur

1

Energiekompas 2050

België begeleiden naar een koolstofneutrale
economie en samenleving

De afgelopen tien jaar is onze energiebevoorrading een bron van grote zorg geweest. Er zijn beslissingen genomen om die bevoorrading op korte termijn veilig te stellen. Maar nu moeten we beslissen welk energiebeleid we na 2030 willen voeren. Doen we dat niet, dan krijgen we de ene energiecrisis na de andere. Een duidelijke energiestrategie is nodig om bedrijven investeringszekerheid te bieden én de energiefactuur van gezinnen onder controle te houden.

Hoe aanpakken?

Nu de bevoorrading voor de toekomst voorbereiden

De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis hebben de elektrificatie van onze samenleving versneld. Willen we dat het licht blijft branden, dan hebben we extra capaciteit nodig. Op korte termijn zijn de levensduurverlenging van twee kerncentrales en het capaciteitsvergoedingmechanisme (CRM) belangrijke hefbomen om de bevoorradingszekerheid in België te garanderen.

Daarnaast heeft België nood aan een energiekompas: een concrete langetermijnvisie die de bevoorradingsstrategie na 2035 bepaalt en aangeeft hoe we de energietransitie tegen 2050 realiseren. Daarom stelt Elia voor om verschillende scenario’s met mogelijke energiemixen te onderzoeken.

Werk maken van een helder
regelgevend kader

Als België competitief wil blijven, dan moeten we het Europese beleidsniveau goed volgen en in de juiste richting sturen. Zo kunnen we nationale en regionale bezorgdheden aankaarten bij het opstellen van de Europese regels. Ons land dient ook nog heel wat Europese regelgeving om te zetten naar federale en regionale wetten. Op die manier creëren we rechtszekerheid en blijven we concurrentieel ten opzichte van onze buurlanden.

Beslissingen over de energietransitie en de Europese elektriciteitsmarkt kunnen we niet geïsoleerd nemen. We moeten daarvoor samenwerken met andere landen, ook buiten de Europese Unie. Dat vraagt meteen ook een betere coördinatie tussen de verschillende Belgische entiteiten en beleidsniveaus.

Enkele aanbevelingen

 1. De levensduurverlening van Tihange 3 en Doel 4 tijdig implementeren
 2. Een energiekompas 2050 ontwikkelen dat ons land begeleidt door de energietransitie.
 3. Europese energiewetgeving tijdig en efficiënt toepassen en omzetten
 4. De federale en regionale belangen op de Europese kaart zetten
Download hier de brochure
voor alle aanbevelingen
“

De industrie kampt met een competitiviteitsprobleem. Dat komt meer en meer door een oplopende energiefactuur. Een new industrial deal is absoluut noodzakelijk willen we de industrie en zeker de energie-intensieve industrie hier houden.
Pieter Timmermans, CEO VBO
2

Toegang tot koolstofneutrale energie en competitieve prijzen door

de tijdige ontwikkeling
van het hoogspanningsnet

hoogspanning
Zonder een sterk en modern hoogspanningsnet is de energietransitie niet mogelijk. Het potentieel aan hernieuwbare energie op Belgisch grondgebied is beperkt. Gelukkig hebben we een goede ligging: aan de Noordzee en in het hart van Europa. Via verbindingen met het energie-eiland Prinses Elisabeth, andere Noordzeelanden en onze directe buren versterken we onze toegang tot voldoende en hernieuwbare energie aan competitieve prijzen. Dat betekent dat we minder kosten en capaciteit nodig hebben om onze samenleving koolstofneutraal te maken.
Zone met structureel
overaanbod
Zone met structureel
onderaanbod
Niet weergegeven
kaart-europa
Daarom is het van essentieel belang dat Elia de geplande projecten op tijd kan uitvoeren. Vooral Ventilus en Boucle du Hainaut zijn cruciaal. Elke vertraging leidt tot hogere energiefacturen, kan knelpunten veroorzaken op het elektriciteitsnet en brengt onze economische ontwikkeling in gevaar. Om de nodige hoogspanningsinfrastructuur tijdig te kunnen realiseren, zijn vergunningen, materialen en arbeidskrachten nodig.
kaart-nodige-versterking
energie-eiland
Ventilus
Ventilus en
Boucle du Hainaut

Hoe aanpakken?

Toegang tot voldoende en hernieuwbare
energie verzekeren

Hoeveel we voor elektriciteit betalen, is het resultaat van vraag en aanbod. Door onze ligging aan de Noordzee en in het hart van Europe ten volle te benutten, investeren we in onze toegang tot hernieuwbare energiebronnen en capaciteit om elektriciteit uit te wisselen. Hierdoor kunnen bedrijven en consumenten rekenen op voldoende koolstofneutrale energie aan competitieve prijzen.

Plannings- en vergunningsprocessen versnellen
en vereenvoudigen

Een tijdige uitbouw en versterking van het hoogspanningsnet is essentieel. Daarom dienen we de doorlooptijd tot een minimum te beperken. Plannings- en vergunningsprocessen moeten sneller kunnen verlopen. Elke vertraging leidt tot toenemende kosten door de stijgende grondprijzen en minder competitieve prijzen voor elektriciteit.

Samen knelpunten op het hoogspanningsnet vermijden

Tegen welk tempo en op welke locaties onze industrie zal elektrificeren, hangt sterk af van de ambities van individuele spelers. Ook het aantal aansluitingsaanvragen voor hernieuwbare energiebronnen en batterijopslag neemt sterk toe. Om tijdig te kunnen anticiperen en knelpunten (congestie) op het elektriciteitsnet te vermijden, is meer samenwerking, coördinatie en planning nodig.

Lees hier meer over de onthaalcapaciteit op het net.

Zorgen voor voldoende
materialen en arbeidskrachten

In heel Europa investeren netbeheerders in hun infrastructuur. Die internationale wedloop heeft capaciteitsproblemen bij leveranciers en aannemers als gevolg. Daarnaast kampt de energiesector met een groot tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten.

Enkele aanbevelingen

 1. De projecten Ventilus en Boucle du Hainaut als een prioriteit beschouwen
 2. Verder samenwerken aan het eerste energie-eiland ter wereld en de integratie van windparken
 3. Een regelgevend kader uitwerken voor de versnelde ontwikkeling van een offshore netwerk
 4. Samenwerken om de elektrificatie van onze industrie in kaart te brengen
 5. Het onderwijs- en herscholingsbeleid beter afstemmen op de noden van de energiesector
Download hier de brochure
voor alle aanbevelingen
“

Als industrie willen we ook flexibiliteit aanbieden: ook wij elektrificeren verder. Flexibel verbruik zorgt ervoor dat we onze doelstellingen op het vlak van decarbonisering ook kunnen waarmaken.
Manfred van Vlierberghe,
CEO Arcelor Mittal
3

Iedereen eenvoudiger laten deelnemen

aan de energiemarkt voor een meer betaalbare energietransitie

In de toekomst zal de elektriciteitsproductie meer en meer hernieuwbaar, en dus variabel zijn. Om die schommelingen op te vangen, hebben we meer flexibele consumptie nodig. Bijvoorbeeld via een slimme aansturing van zonnepanelen, elektrische wagens, warmtepompen, batterijen en industriële processen.

Het goede nieuws: flexibel verbruik is in ieders voordeel. Consumenten en bedrijven kunnen dure prijspieken vermijden door vooral elektriciteit te verbruiken wanneer het voldoende waait of zonnig is. Als consument bespaar je zo jaarlijks tot 320 euro.

Dat draagt meteen ook bij aan de bevoorradingszekerheid. Er is dan minder capaciteit nodig voor piekmomenten. Dat resulteert in een besparing van jaarlijks meer dan 200 tot 400 miljoen euro aan systeemkosten. Een win-winsituatie voor iedereen.

Hoe aanpakken?

Consumenten laten meegenieten van flexibiliteit via aangepaste energiediensten

We moeten consumenten en bedrijven laten genieten van de voordelen van flexibiliteit. Dankzij verschillende energiecontracten en -diensten achter de elektrische meter kunnen zij de flexibiliteit van hun elektrische apparaten via dynamische contracten valoriseren, zonder voor de basisbehoeften blootgesteld te worden aan grote prijsschommelingen.
Jaarlijkse besparing van € 320 op de elektriciteitsfactuur

Consumenten met een set zonnepanelen, warmtepomp en elektrische wagen die met behulp van slimme energiediensten hun consumptiegedrag linken aan de variabelen van de elektriciteitsmarkt, kunnen jaarlijks tussen de 30 en 320 euro besparen op hun elektriciteitsfactuur.

Flexibele consumptie stimuleren
via de elektriciteitsfactuur

Nettarieven die flexibel verbruik stimuleren, moedigen de consumenten aan om hun flexibiliteit aan te bieden aan de energiemarkt. Hierdoor kunnen ze hun elektriciteitsfactuur optimaliseren door energie te verbruiken op momenten dat die het meest voordelig is. Dankzij nieuwe energiediensten zal dat kunnen gebeuren zonder enig verlies van comfort.

Enkele aanbevelingen

 1. De uitrol van slimme meters versnellen
 2. De aankoop van slimme apparaten stimuleren via een ‘flex-ready’-label
 3. Consumenten maximaal toegang geven tot dynamische prijscontracten
 4. De ontwikkeling van nettarieven voor flexibel verbruik ondersteunen
 5. Het kader creëren dat de bestaande markt laat evolueren naar een flexibel marktmodel
Download hier de brochure
voor alle aanbevelingen
“

We willen verder elektrificeren, we verwachten dat de infrastructuur klaar zal zijn wanneer wij onze plannen uitrollen. Daarvoor moet er goed worden samengewerkt.
Jan Inghels, 
CEO Tiense Suikerraffinaderij
4

De digitale onafhankelijkheid
van België verzekeren

Digitale technologie is bepalend voor de werking van het elektriciteitssysteem. Onze operatoren gebruiken steeds grotere hoeveelheden data om vrijwel onmiddellijk de nodige beslissingen te nemen. Die afhankelijkheid maakt onze digitale infrastructuur kwetsbaar voor spionage en cyberaanvallen. Het is van groot belang dat België zijn digitale soevereiniteit in eigen handen neemt.

Hoe aanpakken?

Een langetermijnvisie ontwikkelen
die samenwerking ondersteunt

We hebben een langetermijnvisie nodig die de digitale soevereiniteit van België bevordert en die past in een Europees kader. Een overkoepelende beleidsgroep kan met die ‘digitale routekaart 2030’ de toekomst van ons land veiligstellen via initiatieven rond digitalisering: gegevensbescherming, digitale infrastructuur en innovatie, cyberveiligheid en digitale geletterdheid.

Een sterke digitale infrastructuur uitrollen

Een absolute randvoorwaarde voor een robuust elektriciteitssysteem, is een sterke digitale infrastructuur die voldoende beveiligd is. Het elektriciteitssysteem beheren, wordt steeds complexer, en vraagt een veilige toegang tot de juiste data. In een energiemarkt waar de consument aan deelneemt, worden ook de beveiliging van transacties en de communicatie tussen apparaten of marktpartijen belangrijker.

Digitale talenten, onderzoek en
innovatie stimuleren

Technologie is niets zonder talenten. Onderwijs leidt de Belgische digitale talenten van morgen op die nodig zijn om de toekomstige kritieke digitale infrastructuur te ontwikkelen, te onderhouden en te beschermen. Samenwerking tussen de overheden, universiteiten en bedrijven is nodig om talentontwikkeling te koppelen aan de noden van de industrie.

Enkele aanbevelingen

 1. Een 'digitale routekaart 2030' ontwikkelen voor België
 2. Nationale richtlijnen voor bescherming van kritieke digitale infrastructuur opstellen
 3. De koppeling van bestaande databanken met gegevens over elektriciteitsverbruik faciliteren
 4. Samen met universiteiten gerichte digitale competentieprogramma’s ontwikkelen
Download hier de brochure
voor alle aanbevelingen
“

Lorem ipsum sic dolor
???
Meer weten?
Download hier het
volledige memorandum.
In de aanloop van de Europese verkiezingen heeft Elia Group ook
een specifiek Europees memorandum gepubliceerd.

Over Elia

Elia Transmission Belgium is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. We beheren het Belgische hoogspanningsnet van 30.000 tot 400.000 Volt. Dit net strekt zich uit over in totaal meer dan 8,849 km lijnen, ondergrondse en onderzeese kabels verspreid over heel België. Met een betrouwbaarheidsgraad van 99,99% geven we de samenleving een robuust elektriciteitsnet, wat belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We zorgen dat productie en verbruik op elk moment in balans zijn.

Elia Transmission Belgium maakt deel uit van Elia Group, een van de vijf grootste transmissienetbeheerders in Europa. Elia Group voorziet dertig miljoen eindverbruikers van elektriciteit en heeft filialen in België (Elia) en het noorden en oosten van Duitsland (50Hertz).

Meer info op www.elia.be.